Raspisan konkurs za osam direktora javnih preduzeća

10.02.2017 14:53
slika

Vlada Srbije danas je raspisala konkurs za osam direktora javnih preduzeća.

Konkurs je raspisan za direktora Puteva Srbije, Koridora Srbije, Transnafte, Državne lutrije, a traže se i direktori za nacionalne parkove Đerdap, Fruška gora, Tara i Kopaonik.

Uslovi za imenovanje su da kandidat ima visoko obrazovanje na osnovnonim studijama (240 ESPB), da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima koji zahtevaju visoko obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslom javnog preduzeća, da poznaje oblast korporativnog upravljanja, da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova, da nije član organa političke stranke, da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom.

Rok za podnošnje prijave na javni konkurs je 30 dana od dana objave javnog konkursa.

Kako je navedeno u pozivu, posao direktora je da predstavlja i zastupa preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada preduzeća, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava odluke nadzornog odbora, bira izvršne direktore, bira predstavnike javnog preduzeća u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik javno preduzeće, zaključuje ugovor o radu sa izvršnim direktorom, u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje radni odnosi, donosi akt o sistematizaciji, vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća.

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regionalnim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ako ne želite više da primate besplatan newsletter, to uradite sa dva klika.